Entertainment Distance
(From Ashiana Greens, Jaipur)
Nahargarh Fort, Kirshna Nagar, Jaipur 18km, 35 mins
Raj Mandir Cinema, Pach Batti, Jaipur 19km, 29 mins
Sheesh Mahal, Indira Bazar, Jaipur 19.5km, 32 mins
Central Park, Ram Bagh, Jaipur 20km, 32 mins
Hawa Mehal, Badi Choupad, Jaipur 20km, 35 mins
Jaipur Zoo, Museum Road, Jaipur 21km, 34 mins
Man Sagar Lake, Amer, Jaipur 22km, 40 mins
 Vidyadhar Garden, Jaipur 24km, 40 mins
 Inox, Vaibhav Tower, Vishali Nagar, Jaipur 24km, 30 mins
Jal Mehal, Amer, Jaipur 24.5km, 45 mins
 Jaigarh & Amber Fort, Jaipur 27km, 45 mins
 Clay Botik, Panchsheel Enclave, Jaipur 31km, 40 mins
Jalsa, Malviya Nagar, Jaipur 32km, 40 mins